Dlaczego łazienkoteka?
 
60 dni na zwrot
 
do 10% rabatu
 
24h realizacji zamówienia
 
Darmowa wysyłka od 1850zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INSPERIO Ewa Cylwik Kolonia Porosły 4, 16-070 Choroszcz

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu zlecenia i realizacji zamówienia w sklepie internetowym - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą operatorzy pocztowi, przewoźnicy, kurierzy, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), tj. przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku od ostatniego zakupu.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a.    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c.    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d.    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e.    do przenoszenia danych,

f.     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO;

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia i realizacji zamówienia.